Enginyeria

Enginyeria

Les feines més rellevants dins del departament d’enginyeria són les següents:

 

-Projectes de Llicències d’Activitats.
-Projecte de construcció d’edificis industrials, naus, oficines, establiments comercials i magatzems.
-Projectes d’instal·lacions per edificis: electricitat, il·luminació interior, climatització, calefacció
i refrigeració, ventilació i extracció de fums, aigua, ACS, fontaneria, sanejament, xarxes de reg,
gas combustible, gas medicinal, parallamps i xarxes de terres, sistemes de protecció i intrusisme,
detecció, alarma, circuit tancat de televisió (CCTV), protecció contra incendis, xarxes de veu i
dades, megafonia, TV/FM, telecomunicacions.
-Projectes de gas liquat, dipòsits.
-Projectes d’instal·lacions petrolíferes, combustibles líquids.
-Projectes d’abastament d’aigua.
-Projectes d’aire comprimit.
-Càlcul d’estructures.
-Projectes d’urbanització.
-Projectes de reforma de vehicles.
-Fitxes reduïdes de vehicles i maquinaria agrícola.
-Assessorament sobre normatives, reglaments o ordenances municipals.
-Condicionants arquitectònics de normes i instal·lacions.
-Redacció i tramitació de llicències d’obra i d’obertura.
-Comunicacions, autoritzacions i llicències ambientals i tota mena de documentació requerida
per l’administració.
-Seguiment d’expedients, relació amb els serveis d’indústria, ajuntaments, bombers i altres
administracions amb competències sobre l’activitat.
-Suport en la recerca i contractació d’instal·ladors o contractistes i comparació d’ofertes.

Més informació i/o consultes