Arquitectura

Arquitectura

Les feines més rellevants dins del departament d’arquitectura són les següents:

 

-Projectes d’obra nova i de rehabilitació.
-Direccions d’obra i direccions d’execució.
-Obres menors i reforma de locals.
-Projectes per la consolidació d’edificis.
-Projectes d’enderrocs.
-Adequació de façanes.
-Aixecament de plànols i certificat de superfícies.
-Expedients per les divisions horitzontals.
-Cèdules d’habitabilitat.
-Informes de transmissió.
-Inspeccions tècniques dels edificis (ITE).
-Estudis de seguretat i salut.
-Plans de seguretat i salut.
-Coordinacions de seguretat i salut.
-Projecte pel muntatge i desmuntatge de grua torre.
-Redacció i tramitació de llicències d’obra i d’obertura.

Més informació i/o consultes